NSTFs VEDTEKTER

§1. Stiftelse og navn. 

§1.1. Norske studenttennisforening er stiftet i Oslo 9. august 2017.

§1.2. Organisasjonen heter Norges studenttennisforening, og den offisielle forkortelsen er NSTF.

§2. Formål. 

§2.1. NSTF er en politisk nøytral forening der formålet er:

 • Å samle tennisinteresserte studenter ved lærestedene;
 • Å fremme studenttennisen og tennisen for øvrig;
 • Å arrangere turneringer og arrangementer for studenttennisen;
 • Å fremme interessen for og bidra til deltakelse i internasjonale turneringer.

§3. Medlemskap.

§3.1. Alle klubber som organiserer studenttennis ved et lærested har rett til å melde seg inn i NSTF.

§3.2. Søknad om medlemskap sendes til Styret NSTF. Utmelding skjer på samme måte.

§3.3. Medlemssøknad behandles av Styret NSTF.

§4. Medlemskontingent og avgifter. 

§4.1. Medlemsforsamlingen kan fastsette medlemskontingent og avgifter for medlemsklubber.

§4.2. Skyldig medlemskontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter ved medlemsforsamlingen. Styret NSTF kan frata klubber, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i NSTF, og anbefale overfor NTF at klubben fratas medlemskap i NTF. Reglene i NTFs lover § 6-2 gjelder tilsvarende.

§5. Styret. 

§5.1. Styret NSTF er valgt av Medlemsforsamlingen.

§5.2. Ved valgene velges president og styremedlemmer/varamedlemmer. Perioden varer frem til neste medlemsforsamling.

§5.3. Visepresident utnevnes av presidenten. Visepresidenten må være en av styremedlemmene valgt til å sitte i Styret NSTF.

§5.4. Presidenten har signaturrett på vegne av Styret NSTF og prokura. Styret NSTF kan påkreve at presidenten deler signaturretten med et annet styremedlem.

§5.5. Styret kan utnevne en valgkomite. Valgkomiteen sitter til den neste medlemsforsamlingen blir innkalt.

§5.6. Styrevedtak fattes ved alminnelig flertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

§5.7. Styret er beslutningsdyktig når presidenten eller visepresidenten + 3 styremedlemmer er tilstede.

§6. Medlemsforsamlingen. 

§6.1. Medlemsforsamlingen er NSTFs høyeste myndighet.

§6.2. Årlig medlemsforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned. Innkallelsen skal skje skriftlig og med minst 3 ukers varsel vedlagt dagsorden og styrets beretning med regnskap for siste periode.

§6.3. Hvert medlem har en stemme. Stemmerett kan ikke overdras.

§6.4. Medlemsforsamlingen er beslutningsdyktig med det tilstedeværende antall medlemmer. Medlemsklubbene må sende inn medlemslisten deres en måned før medlemsforsamlingen er innkalt for at NSTF skal kunne registrere stemmeberettigede.

§6.5. Vedtak fattes med alminnelig flertall (jfr. dog punkt 7 og 8). Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

§6.6. Medlemsforsamlingen skal behandle følgende:

 • Valg av møteleder
 • Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 • Styrets beretning
 • Regnskap pr. 31.12
 • Fastsette medlemskontingenten
 • Budsjettforslag
 • Innkomne forslag
 • Valg av styresammensetning.

§6.7. Forslag som ønskes behandlet på forsamlingen må sendes innen utgangen av januar til instansen som organiserer forsamlingen.

§6.8. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.

§6.9. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har oppnådd flest stemmer.

§6.10. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle - for å anses valgt - ha mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer.

§7. Ekstraordinær medlemsforsamling. 

§7.1. Ekstraordinær medlemsforsamling holdes når styret finner det ønskelig, eller når halvparten av medlemsklubbene fremsetter et skriftlig styrevedtak om dette.

§7.2. Kunngjøring foretas på samme måte som for et ordinær medlemsforsamling og innkallelsen skal skje med minst 3 ukers varsel. Ekstraordinær medlemsforsamling kan bare behandle den eller de saker ønsket eller vedtatt av medlemsforsamlingen, som er kunngjort i innkallelsen.

§8. Lovendring.

§8.1. Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær medlemsforsamling, etter å ha vært oppført på sakslisten og etter vedtak med to tredjedels flertall blant de fremmøtte.

§9. Oppløsning.

§9.1. Beslutning om oppløsning av NSTF kan kun tas på to påfølgende medlemsforsamlinger, hvorav den andre spesielt innkalles i denne anledning.

§9.2. Medlemsforsamlingene avholdes med minst 1 måneds mellomrom. Vedtak om oppløsning må ha to tredjedels flertall på begge medlemsforsamlinger.

§9.3. Aktiva etter oppgjør av forpliktelser overlates til NSTFs medlemsklubber.

§10. Ikrafttredelse.

§10.1. Denne lov trer i kraft 10. august 2017.

§10.2. Fra samme dato oppheves foreningens tidligere lov.

Powered by: Bloc