MEDLEMSFORSAMLINGEN

Medlemsforsamlingen er NSTFs høyeste myndighet. Den innkalles til årlig, og skal møtes før utgangen av mars måned. Innkallelsen skal skje skriftlig og med minst 3 ukers varsel vedlagt dagsorden og styrets beretning med regnskap for siste periode. Hver delegat har en stemme. Stemmerett kan ikke overdras. Vedtak fattes med alminnelig flertall (jfr. dog punkt 7 og 8). Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

Medlemsforsamlingen skal behandle følgende:

  • Valg av møteleder
  • Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  • Styrets beretning
  • Regnskap pr. 31.12
  • Fastsette medlemskontingenten
  • Budsjettforslag
  • Innkomne forslag
  • Valg av tillitsvalgte.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle - for å anses valgt - ha mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer.

Powered by: Bloc