HELSE MILJØ- OG SIKKERHET

MÅL

NSTF har følgende mål for sitt HMS- arbeid:

 • Forhindre skader og sykdom
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø
 • Ivareta myndighetenes krav

ORGANISERING

NSTFs organisering er beskrevet her.
Roller og ansvar i HMS- arbeidet:

 • Styret - ansvar for at NSTF har et fungerende HMS- system i tråd med loven:
  • Holde seg informert om klubbens HMS- arbeid
  • Påse at klubben overholder sine plikter som arbeidsgiver
  • Sørge for en årlig evaluering av HMS- systemet
 • President - ansvar for å lede HMS- arbeidet:
  • Kjenne til hvilke krav som gjelder for NSTF i HMS- arbeidet
  • Gjennomføre årlig risikoanalyse og utarbeidelse av handlingsplan for hele virksomheten
  • Registrere skader, sykdom, hendelser
  • Sørge for nødvendig HMS- opplæring
  • Arbeidsgiveransvar for øvrige ansatte (kontrakter, lønn/vilkår, arbeidstid, opplæring, informasjon, arbeidsmiljø, sykemeldinger)
  • Rapporterer til styret
  • Sørge for at NSTF har nødvendige rutiner for å forebygge, oppdage og rette problemer
  • Påse at rutinene gjennomføres og oppdateres/ evalueres

OPPLÆRING

Det er et krav i loven at øverste leder og de i virksomheten som leder/ kontrollerer andre skal ha grunnleggende HMS- opplæring.
I NSTF har følgende personer HMS- kurs:

 • President.

HVILKE KRAV GJELDER FOR NSTF?

Hvilke konkrete krav som gjelder for NSTF finner du ved å søke på vårt organisasjonsnummer (919466413) på www.regelhjelp.no.

Det er krav til oss på følgende områder:

 1. Internkontrollsystem - Systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende regelverkskrav.
 2. Arbeidsmiljø - Organisering av arbeidet, arbeidsutstyr, unge arbeidstakere
 3. Brann- og eksplosjonsvern - Brannvern
 4. El- sikkerhet - Bruk av elektrisk utstyr, tilkobling og plassering av elektrisk utstyr.
 5. Forbrukertjenester - Meldeplikt og aktsomhetsplikt
 6. Forurensning - Avfallshåndtering, Helse- og miljøfare; kjemikalier og produkter, Utslipp, støy
 7. Miljø og helse - Helse, hygiene og sikkerhet i dusjanlegg, drifte på en helsemessig forsvarlig måte
 8. Produkter - Informasjonsplikt, aktsomhetsplikt, meldeplikt.

INTERNKONTROLL SYSTEM

Internkontrollsystemet skal sørge for at problemer oppdages og løses før noe skjer.
NSTFs internkontrollsystem:

 • NSTF som arbeidsgiver.
  • Styret har delegert arbeidsgiveransvaret slik at president føgler opp øvrige ansatte.
  • NSTF følger kravene til et systematisk HMS-arbeid.
  • President skal ha gjennomført lovpålagt HMS- kurs, samt førstehjelpskurs.
  • Alle våre ansatte har en arbeidskontrakt som er i tråd med arbeidsmiljøloven.
  • Alle våre trenere/ instruktører har en kontrakt i tråd med mal for trenerkontrakt vedtatt av styret.
  • NSTF betaler arbeidsgiveravgift av alle lønnskostnader.
  • NSTF har vedtatt en felles lønnspolitikk for alle våre avdelinger

AVVIKSHÅNDTERING

Avvikshåndteringen er en del av internkontrollsystemet Det skal gjøre det enkelt å melde inn problemer, sikre at problemene følges opp, og sørge for at de ikke skjer igjen:

 • Avvik meldes til Styret NSTF her.
 • Rapportering av feil, mangler og uheldige hendelser
 • Har du oppdaget feil, mangler eller uheldige hendelser? Fyll ut og send inn skjemaet under.

Powered by: Bloc