LØNNSPOLITIKK

Lønnspolitikk

NSTF ønsker å være konkurransedyktige når det gjelder å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere, men vi skal ikke være lønnsledende/ drivende. Lønnspolitikken skal være et tiltak for å nå klubbens mål, og samtidig sørge for at lønnsnivået tar hensyn til klubbens lønnsevne og totale økonomi.

Hva legges til grunn for lønnsfastsettelse (prioritert rekkefølge):

 1. Stillingens arbeids- og ansvarsområde
 2. Prestasjoner/resultatoppnåelse
 3. Kompetanse og kompetanseutvikling
 4. Særskilt ansvar
 5. Markedsverdi

Lønnsforhandlinger
NSTF er ikke bundet av tariffavtale, og forhandler med alle ansatte individuelt.

Fullmakter:

 • Styret gir president fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger.
 • Styret gir president fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger med klubbens øvrige ansatte. 
 • President har fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger med sine ansatte, innenfor rammene av sitt budsjett og kontraktsmal vedtatt av styret. President skal signere på samtlige avtaler. 

Lønnsforhandlinger skal gjennomføres ila høsten hver år, slik at justeringer/ endringer inkluderes i budsjetter for påfølgende år og blir gjeldende fra 1. januar. Rutiner for lønnsforhandlinger skal ligge i klubbens årshjul. 

Lønnsnivå og lønnsjusteringer:

Timelønn

Timelønn:

kr 150 til kr 250

Årlige lønnsjusteringer:

0- 7 %

Bonus og tillegg
Klubbens arbeidskontrakter beskriver de oppgaver den ansatte har og hvilke mål han/hun skal jobbe mot. Dette blir så hensyntatt i lønnsfastsettelsen. Det gis derfor ikke bonuser ut over fast/ avtalt lønn. 

En del av arbeidet i en frivillig tennisklubb vil foregå på kveldstid eller i helger/ på helligdager. Dette er hensyntatt i lønnsfastsettelsen. For fast ansatte er det også hensyntatt gjennom 5 ukers ferie, samt 5 ekstra fridager pr år. Det gis derfor ingen ekstra tillegg. 

Pensjon og forsikring
For alle fast ansatte med 20% stilling eller mer etableres: 

 • Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP), der det innbetales 5 % i tillegg til fast lønn. 

Feriepenger
Det utbetales feriepenger for alle fast ansatte. 

For øvrige ansatte (midlertidige og timebaserte) er feriepenger inkludert i lønnen, og det er hensyntatt i lønnsfastsettelsen. 

Annen godtgjørelse
NSTF dekker nødvendig arbeidsklær og utstyr for alle sine ansatte. 

NSTF kan dekke utgifter for sine ansatte som har med arbeidsforholdet å gjøre. Disse skal da være spesifisert i arbeidsavtalen, det skal leveres bilag for samtlige utgifter og det skal skattes iht lover og regler. 

Følgende kan dekkes: 

 • Utgifter til telefon, PC og reise en har ifm sitt arbeid for klubben.
 • Innkjøp av treningsutstyr fra klubbkolleksjonen.
 • Deltakelse på kurs og kompetansehevende tiltak relevant for stillingen.
 • Treningsavgiften for en selv.

Andre fordeler

 • Medlemsfordeler hos våre leverandører/ sponsorer.
 • Trening i arbeidstiden.

Powered by: Bloc