Medlemsrettigheter

Dette er noen av dine viktigste rettigheter som medlem i en NSTF medlemsklubb. For å utøve dine rettigheter som medlem må du følger visse plikter.

Som medlem i en NSTF medlemsklubb er du med i en organisasjon som setter deg og din tennis i fokus. En NSTF medlemsklubb skal aktivt prøve å tilrettelegge og tilpasse seg etter din studie hverdag. Medlemskap i en NSTF medlemsklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet en NSTF medlemsklubb i minst 1 måned og ha betalt kontingent. Med rettigheter følger det også plikter:

  • å rette seg etter vedtektene og vedtak som er fattet med hjemmel i vedtektene;
  • å følge pålegg gitt av organisasjonen;
  • å betale kontingent
  • å bistå klubben som helhet hvorvidt det er mulig;
  • å melde fra til organisasjonen om endring av studieforhold.

Medlemmer utøver sine rettigheter gjennom vedtaksmøter i regi av klubben. Av disse er årsmøte desidert viktigst. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og blir avholdt en gang i året (må innkalles før 31. mars). Styret må innkalle til årsmøte minst en måned før møte møtesamling. Innkalling skal annonseres på nettet og sendes ut til medlemmene elektronisk for å sikre at de kan forberede seg til møte. Forslag fra ordinære styremedlemmer må sendes til sekretær i den relevante NSTF medlemsklubben minst to uker før årsmøtet. Minst en uke før møtedatoen skal styret i den relevante NSTF medlemsklubben sende ut de endelige sakspapirene. Gjennom dette møte setter medlemmene grunnlaget for styrets arbeid og blir med å bestemme klubben overordnende plan i perioden til nesten årsmøte.

UTMELDING

Medlemskap i en NSTF medlemsklubb kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. En ansatt kan være medlem i klubb, men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra NSTF medlemsklubben sin side.

Powered by: Bloc