ARBEIDSOPPGAVER

Styret er NSTFs sitt høyeste organ mellom årsmøter, og iverksetter årsmøtes vedtak. Under formuleres de viktigste styreoppgavene.

  • Lede NSTFs mål- og strategiarbeid, og foreta en kontinuerlig oppfølging av rammene.
  • Ha økonomisk kontroll og lede driften på en langsiktig og bærekraftig måte.
  • Sørge for riktig styresammensetning – og effektive underutvalg.
  • Følge idrettens lover og representere NSTF utad.
  • Legge til rette for rekruttering av flest mulig, beholde dem over tid samt utvikle dyktige tennisspillere og et sterkt sosialt fellesskap.

STYRESAMMENSETNING

Minimums krav til styresammensetning er president, visepresident, klubbøkonom, rekrutteringsansvarlig og sekretær. Under beskrives arbeidsoppgavene til de viktigste styrevervene.

VervBeskrivelse
President

Er NSTFs ansikt utad, og foreningens representant i møter og forhandlinger. Vervinnhaver står for NSTFs daglige ledelse, koordinerer styrets og foreningens totale aktivitet. Er ansvarlig for å innkalle til styremøter, forbereder saker og leder møtene. President anviser utbetalinger sammen med kasserer. Sammen med økonomiansvarlig skal personen påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. 

VisepresidentFungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. Personen bistår leder og danner et lederteam med denne. Viktig at vervinnhaver har definerte oppgaver ved siden av disse, på samme måte som et ordinært styremedlem.
Klubbøkonom

Disponerer lagets midler og har fullmakt til NSTFs bankkontoer, har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til den. Vervinnhaver skal kunne anvise til utbetalinger sammen med leder. Skal ha til enhver tid oversikt over NSTFs økonomiske situasjon og følger den opp. Dette er viktig for å kunne sette opp resultatregnskap ved sesongslutt for deretter å påse at dette blir revidert til årsmøtet. Til sluttmå det forventes at personen skal kunne formulerer årsbudsjett som blir vedtatt av årsmøte.

Rekruttering

Er ansvarlig for all rekruttering og profilering av NSTF og dens medlemsklubber. Organiserer stand og profilerer NSTF og dens medlemsklubber i sosiale medier. 

Sekretær

Ansvarlig for papirarbeidet for alle beslutningsmøtene som blir organisert internt i NSTF. Skriver møtereferat og møteprotokoller og er ansvarlig for å offentliggjøre disse for medlemmene. Mer konkret tar personen seg av inngående og utgående post, og arkivering. Til gjengjeld er det forventet at personel lager en møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.

Til sist har man styremedlemmer uten fastsatt ansvar som det forventes at skal delta på styrets møter. De kan bli tildelt konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak, kan velges til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig,materialforvalter o.l om det trengs. Arbeidsoppgavene kan forandres og justeres etter behov. Det som står over er ikke bundet i stein. Alle styremedlemmer kan få særegne felt de er ansvarlig for. Etter hvert årsmøte bør arbeidsfordeling til styremedlemmene gås gjennom for å sikre at alle har full forståelse for sitt arbeidsområde.

FORENINGØKONOMI

Styret er juridisk ansvarlig for OsloMet Tennis sin økonomi, og er derfor direkte ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet gjennom klubbøkonom. Alle innkjøp skal godkjennes av styret, og alle innkjøp til styret skal kunne attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og president eller klubbøkonom.

Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom foreningens konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører NSTFs medlemmer inn på personlige kontoer. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom NSTF. Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger. En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.

Grunnleggende opplysninger
Hovedbankkonto1822 76 11789
BankforbindelseSparebank1 Østlandet
Bankens nettsidehttps://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/bedrift.html
Organisasjonsnummer919 304 324
Virksomhetsnummer920 588 697
BudsjettmånedJanuar
RegnskapsmånedJanuar
Årsmøtefrist31. mars

UTVALG OG KOMITEER

Styret har rett til å opprette utvalg, komiteer og andre organer. Hva hvert enkelt utvalg eller komite skal gjøre er opp til styret. En skriftlig arbeidsinstruks må formuleres. En slik komite er rekrutteringskomiteen, som er ledet av sekretæren. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av NSTF ved å rekruttere nye styremedlemmer etter nøye vurderinger av medlemsmassen. Per dags dato har ikke Styret OsloMet Tennis etablert noen utvalg eller komiteer.

Powered by: Bloc