ARBEIDSOPPGAVER

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i granskning av regnskap. Den skal også granske styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komitéen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komitéen hele tiden blir holdt informert om styrets og komitéenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller/møtereferater.

Kontrollkomiteen holder Styret NSTF til ansvar, og har følgende oppgaver:

  • å sikre at Styret NSTF anvender midler i henhold til lover og bestemmelser;
  • å sikre at Styret NSTF bruker midler i henhold til vedtak fattet på årsmøte;
  • å sikre at Styret NSTF sine økonomiske handlinger er i samsvar med lovnormen;
  • å sikre at Styret NSTF fører en fornuftig økonomisk politikk;
  • å sikre at Styret NSTF leverer et årsregnskapet og årsbudsjettet til årsmøte som er fornuftig og bærekraftig.

Kontrollkomiteen plikter:

  • kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger vedrørende forvaltningen,
  • forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, om det oppdages noe som strider mot medlemmenes interesser,
  • granske årsregnskapet iht. vedtektene, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende ansvarsfrihet for styret,
  • senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin komitérapport til styret, samt
  • under årsmøte fremføre komitérapport.
Powered by: Bloc